Trivselregler

Snabba länkar


VÄLKOMMEN TILL VÅR FÖRENING!

Det är en hel del Du som nyinflyttad behöver känna till om vår förening och vad som gäller för ditt boende här. Styrelsen har samlat en del information i denna mapp som Du kan ha nytta av.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna information. Informationen kan du även hitta på föreningens hemsida, där den senast uppdaterade versionen alltid finns.

Vill du kan du även boka en tid med representant från styrelsen för visning av föreningen.

Styrelsen för Brf Sergeanten 2 i Solna

Föreningen

Brf Sergeanten 2 i Solna är en fristående bostadsrättsförening som äger fastigheten som inflyttningsklar 2008-2009. Föreningen omfattar:

  • 96 lägenheter av storlek 2-4 rok
  • 67 parkeringsplatser (750 kr/mån) i varmgarage
  • 2 motorcykelplatser (350 kr/mån) i varmgarage
  • 11 parkeringsplatser utomhus (350 kr/mån).

Vi har även ett antal gemensamma utrymmen så som cykelförråd, soprum, barnvagnsplatser och förrådsutrymmen.

Föreningen har inga hyresrätter.

Genom bostadsrättsföreningen äger och förvaltar vi både vår tomtmark och våra byggnader/hus.

Den årliga föreningsstämman utser styrelse, revisorer och valberedning. Stämman hålls senast i juni månad varje år, se stadgar och kontaktlista.

Information om omgivningar, kommunen mm finns på www.solna.se. 

Hemsida: http://www.brfsergeanten2.se.

Är du intresserad av att aktivt delta i föreningen ta kontakt med valberedningen.

Ansvar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Styrelsens uppgift är att ansvara för administration och förvaltning av föreningens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även trivsel- och ordningsfrågorna.

Varje bostadsrättshavare är medlem med lika rättigheter och skyldigheter i föreningen. Såväl styrelse som medlemmar ansvarar för att ordningsreglerna efterlevs.

Allmänna bestämmelser om bostadsrättshavarens skyldigheter finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar, utöver dessa gäller följande information, trivsel- och ordningsregler.

För vem gäller reglerna

Denna informationsfolder är ett komplement till din bostadspärm.

Ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättshavare och Du ansvarar även för att familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster samt hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten efterlever reglerna.

Vad händer om reglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen bli tvungna att vidta åtgärder, i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar kring detta är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns i kontaktlistan som sitter på anslagstavlorna i varje port.

Allmän aktsamhet

Var rädd om och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Felanmälan

Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt styrelsen. Kontaktinformation styrelsen och Kundservice/Felanmälan finns här och även på anslagstavlorna i portarna.

Allmänna utrymmen

Dörrar till allmänna utrymmen, källare, garage, soprum, cykelrum mm skall hållas låsta, och okända personer ska inte släppas inte in i fastigheten.

Trapplan, källargångar och liknande utrymmen får, pga. brandsäkerhet, inte användas för uppställning av några föremål, det gäller även dörrmattor och barnvagnar.Mer info finns på http://www.storstockholm.brand.se/.

Marschaller utgör brandfara och paraffinet kan stänka ut på cementplattorna. Om du vill tända marschaller, ska du placera dem i hållare som skyddar underlaget ordentligt och minskar brandfaran samt städa efter dig.

Rökning är inte tillåtet i trappor, portgångar, garage eller andra allmänna utrymmen.

Skyltning genom anslag får inte ske utan styrelsens godkännande.

Källare
I källaren förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats, gångarna inte användas för uppställning av några föremål. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förrådsutrymmena.

Gården

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut.

Grillning är tillåtet på gården med el- eller gasolgrill.

Det är inte tillåtet att utöva aktiviteter, så som fotboll, som kan skada fönster, rabatter eller buskar.

Garaget och parkeringsplatser

Till garage och parkeringsplatser är det kö. För att hyra en plats kontakta styrelsen. Mera detaljer finns att hitta i garage hyreskontrakt.

Töm bilen själv på föremål så att det inte lockar till inbrott.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället – ej ställas utanför porten eller i trapphuset.

Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsförrådet eller i lägenheten.

Lägenheten

Hemförsäkring

Det är viktigt att ha ett tillägg i hemförsäkringen för bostadsrätt.

Ventilation

Det är inte tillåtet att sätta för ventilationskanalerna. Detta orsakar obalans i ventilationssystemet och problem med ventilationen i andra lägenheter i samma trapphus.

Luftfilter
Det är upp till varje medlem att regelbundet byta filtren, som finns vid elementen. Det finns inget som hindrar att ni gör samordnade inköp för t.ex. en trappuppgång. Närmare information finns på www.acticon.se.
 

Brandlarm

Din lägenhet är utrustad med brandvarnare.
Brandsläckare finns i varje trapphus och i garaget.
 

Reklam/Post

Om du får oönskad reklam eller post i din brevlåda ansvarar du för att lägga den i pappersinsamlingen, returnera till avsändaren eller lägga i rätt postfack. Om du vill ha icke reklam dekarel på din brevlåda kontakta styrelsen.
Balkonger och uteplatser

Balkong

Balkonger och altaner får inte användas för skakning av mattor, sängkläder m.m.

Blomlådor placeras innanför balkongräcket. Var försiktig när du vattnar så att det inte rinner ner på grannen.

Det är tillåtet att grilla på balkongen med elgrill. För lägenheter med uteplats i markplan är det även tillåtet att grilla med gasolgrill.

Det är tillåtet att måla balkongundersidan. För att måla balkongundersidan skall man använda silikatfärg nyans: NCS S 1002-Y, något gråaktig. Balkongtaket innan målning skall vara helt torrt och rent. Färgen bör rollas på, färgen är flyktig, därför nödvändigt med ordentlig täckning av fönsterbleck, golv och balkongräcken. Två strykningar erfordras.

För uppsättning av markis finns regler om färger (Sandatex Architect 94/15  grå) och konstruktion, vänligen kontakta styrelsen för anvisningar.

Montering av balkonginglasning ska ske på sådant sätt att gällande bygglovsbestämmelser uppfylls. Du måste därför kontakta styrelsen för anvisningar innan du beställer inglasning. Det är inte tillåtet att påverka husfasaden genom håltagning etc.

Generella bygglovet för balkonginglasning har gått ut 2013. Om Du vill inglasa balkong måste Du själv:

  1. Söka bygglov
  2. Kontakta styrelsen med ev. medgivande.

Bygglov för balkonginglasning söker Du hos Solna stad, miljö – stadsbyggnadsförvaltning och fråga vilka handlingar dom behöver med ansökan. Tidigare har det varit: a) situationsplan var ligger huset (adress) och b) vilken balkong avses. Flera lägenheter har ju 2 balkonger. Planritning finns i lgh pärmen. Fasadritning finns i lgh pärmen. Ni bör förmodligen ta ett fotografi på avsedd balkong.

När bygglovet närmar sig slutbesked får styrelsen möjlighet att yttra sig innan beslut. BRF Sergeantens 2 villkor är:
– Balkonginglasningen ska ha glas utan ramverk.
– Balkonginglasningen skall ha ventilationsöppning mot det ”fria”.’

När/om Du fått bygglov måste Du kontakta styrelsen med ev. medgivande, då Du också är ansvarig för skötsel och reparation av inglasningen om något skulle bli fel.

Vi kommer då genom vår förvaltare- Nordstaden, att föra in i vår lägenhetsförteckning att Du glasat in balkongen- för ev. framtida bostadsrättsinnehavare som då ”ärver” Din inglasning.

Parabolantenn

Vi tillåter paraboler, men de måste monteras så att det inte finns någon risk att de lossnar och skadar någon. Detta innebär att paraboler måste monteras innanför balkongräckena och att det inte får förekomma några delar av parabolen som sticker ut utanför balkongräcket. Montering av parabol på husfasaden är inte tillåtet.

Rökning på balkongerna är tillåtet, dock ber vi att det sker med hänsyn till grannarna. Tänk på att cigarettröken kan dras in i huset via luftintagen. Cigarettfimpar får absolut inte slängas ned från balkongerna.

Vattenskada och ohyra måste anmälas till förvaltningen så snart de upptäcks.

Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.
Försäkring av skadedjur – kontakta styrelsen.

Försäljning

För mer information ta kontakt med styrelsen och/eller se din bostadspärm.

Rengöring av golvbrunnar

Information om hur man rengör golvbrunnar bifogas här.

Var man kan beställa extra nycklar till lägenhet?

Hitta svaret här.

Telefon/Kabeltv/Internet

I månadsavgiften ingår Telia TriplePlay:

  1. Bredband (250 Mbps ner, 250 upp),
  2. Telias Lagom TV paket med 2 TV-boxar och
  3. Månadsavgift för fast telefoni.

Djur

Hundar, katter och övriga husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten, föreningens område och inte heller i närheten av uteplatser.

Hundar och katter ska hållas i koppel på allmänna ytor.

Husdjur får inte matas på balkongen eller gården så att det förorenar eller ökar risken för skadedjur.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten pga att det ökar risken för råttor eller skadedjur. Det gäller även på balkonger.

Avfallshantering

Sophusen är endast avsedda för hushållsavfall, tidningspapper, glas, elapparater, lampor, lysrör och batterier.

Soppåsar ska vara väl förslutna så att matrester inte sprids på golvet, eller i sopkärlet och skapar otrevlig lukt. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

Övrigt avfall, t ex kartonger och grovsopor, får ej lämnas i sophusen. Detta medför kostnad för extra tömning. Medlem som bryter mot detta hålls ansvarig för kostnaden, f.n. ca 2 000 kr.

Återvinningsstation för kartonger, glas, metall, plast, tidningar och batterier finns på gångavstånd vid korsningen Infanterigatan/Ängkärrsgatan.

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte heller lämnas i sophuset utan ska lämnas på miljöstation.

Grovsopor lämnas på återvinningscentral, t ex. : Bromma ÅVC, Linta Gårdsväg 16 i Bromma. Öppettider: mån–tors. 10.00–20.00, fre.– sön 9.00–17.00. Mer information finns på www.solna.se.

Hänsyn och trivsel

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla god ordning såväl i som utanför din bostad. Ordningsregler kan inte täcka alla situationer därför kan du som medlem visa hänsyn gentemot dina grannar.

Hög ljudnivå, t.ex. musik, sång, borrning eller hamrande bör ske med omdöme. Det ska vara lugnt i husen efter kl. 22.00 på kvällen och fram till kl. 07.00 på morgonen. Du bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Enstaka gånger är det acceptabelt med störning efter kl. 22.00, t.ex. firande av årsdag eller examen, (sorl och musik). Detta gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus och hiss.

Klotter

Klotter på i alla dess former är absolut förbjudet. Tyvärr förekommer det klotter såväl utomhus, som inomhus. Att sanera klotter kostar föreningen mycket, ser du någon klottra ber vi dig att polisanmäla detta och underrätta styrelsen.